تلفن های  تماس.

ریاست:۰۸۷۳۵۲۲۳۳۰۰

آزمون:۰۸۷۳۵۴۲۳۰۹۰

آموزش:۰۸۷۳۵۴۲۳۰۸۰

آموزشگاه آزاد:۰۸۷۳۵۲۲۳۵۶۰

فاکس:۰۸۷۳۵۴۲۳۳۰۰

عکس هفته

پیوندها