به گفته رئیس مرکز قروه پس از خشک شدن وکمبود شدید آب چاه مرکز  در سال گذشته وبا توجه به آلوده بودن آب آن بامکاتبات با اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان ومساعدت آن اداره کل خصوصا مدیر کل محترم دکتر احمدی .وپیگیریهای لازم از طریق فرمانداری واداره آبفارشهرستان به عمل آمده ودرنهایت مجوزهای لازمه  اخذ وبا احداث 600 متر خط انتقال آب بهداشتی شرب مرکز تامین شد. وهمچنین با بهسازی وتعمیرات لازم چاه مرکز احیا گردیده.و خط آبیاری محوطه وفضای سبز از مسیر آب شرب مجزا گردیده تاتامین آب شرب ازآب لازم جهت آبیاری محوطه کاملاتفکیک گردد.

وی در ادامه گفت با توجه به فرسودگی لوله های آب رسانی مرکز پیگیریهای لازم در خصوص نوسازی سیستم لوله کشی مرکز به عمل آمده .وعملیات آن شروع شده که با انجام آن علاوه بر رفع مشکلات شاهد صرفه جویی هرچه بیشتر این میراث گرانبها خواهیم بود.

لازم به ذکر است دشت قروه از جمله مناطق کم آب استان میباشد که روز به روز شاهد پائین رفتن سطح آبهای زیر زمینی بوده.ولازم است تاهمگی وهر کدام به سهم خود به سمت درست مصرف کردن حرکت نماییم.

 

 

عکس هفته

پیوندها