29 فروردین ماه سال جاری با حضور مدیران آموزشگاه های آزاد سطح شهرستان در مرکز آموزش فنی وحرفه ای قروه جلسه مشترکی برگزار ودر این جلسه ابتدا ریاست مرکز ضمن خوش آمد گویی به بیان اهداف وراهبردهای مرکز درسال جاری پرداخته..وهرکدام از مدیران آموزشگاه ها به بیان مسائل ومشکلات خود پرداخته.در ادامه ریاست مرکزخواستار تقویت وگسترش فعالیت های آموزشگاه های سطح شهرستان در قالب انجمن صنفی آموزشگاه های آزادگردیده.تا هماهنگی هرچه بیشتر مرکز با آموزشگاه های آزاد هرچه بیشترمیسر گردد.

عکس هفته

پیوندها